Сьогодні немає ні у кого сумнівів, що проект «Північний потік-2» є політичним і навіть на етапі спорудження, суттєво вплинув на єдність країн Європейського Союзу та партнерів по НАТО.

Однак, вже восени 2021 року може відновитись взаєморозуміння на європейському континенті. Цьому сприятиме зміна політичної еліти Німеччини, яка знайде мужність відмовитись від пріоритетної співпраці із Російською Федерацією. Цілком очікувано, що нова влада Німеччини визнає помилковість попередніх рішень щодо «Північний потік – 2» та відновить євроатлантичний вектор розвитку на базі поглибленої співпраці у секторі безпеки із США, країнами Центральної та Східної Європи.

Варто нагадати, що курс на укріплення альянсу «Берлін-Москва» фактично розпочався у 2005 році та призвів до ігнорування проблем Східної Європи, деформації безпекових механізмів та порушення з боку РФ основоположних принципів міжнародного права. Як наслідок відбулась військова агресія Кремля у Грузії (2008) та Україні (2014-дотепер). У цей час, замість відновлення балансу в ЄС та протидії неоголошеній експансії Китаю на європейські ринки за рахунок інфраструктурних проектів Російської Федерації, Берлін лише бачив небезпеку у поставках LNG із США до країн ЄС, зокрема через Польщу – стратегічного партнера України.

До слова, згідно із численними соціологічними опитуваннями, рівень довіри українського суспільства до США та Польщі – найвищий, відповідно 28,3% та 25,5% громадян схвально ставляться до співпраці із цими державами. Більше 20% населення України з оптимізмом оцінюють співпрацю із Німеччиною.

Враховуючи думку суспільства та євроінтеграційні прагнення, які закріплені у Конституції України, офіційний Київ буде і надалі розбудовувати стратегічні взаємовідносини із США, ЄС та сусідніми країнами.

Енергетична галузь, – один із пріоритетних секторів такої співпраці. Наприклад, у частині ресурсів, Україна створила максимально сприятливі умови для міжнародних газовидобувних компаній. Наприклад, у березні 2021р. державна компанія «Нафтогаз України» підписала меморандум про взаєморозуміння із польською компанією PGNiG в частині реалізації декількох проектів у західних областях нашої держави.

Суттєвий прогрес у взаємовідносинах із головним європейським партнером, відбувся у 2020 році. Оператор ГТС України та польська компанія GAZ–SYSTEM уклали нову угоду про взаємодію та створили єдину віртуальну точку з’єднання, яка почала діяти із 1 липня 2020 року.

Інтеграція газових ринків України та Польщі могла відбутись значно раніше. Однак відбулось зволікання із будівництвом інтерконнектору «UA-PL». Проект передбачав будівництво 100 км магістральних газопроводів та газовимірювальної станції, і мав на меті зв’язати газові сховищу в Львівській області із польською газотранспортною системою. За розрахунками Центру Разумкова, вартість проекту становить $180 млн., а окупність складає 5 років. Для довідки, кошти були передбачені у фінансовому плані ПАТ «Укртрансгаз» ще у 2017 році, проте через незрозумілі політичні обставини проект було зупинено. Але можливо сьогодні, коли Україна та Катар домовляються про поставки зрідженого газу, інтерконнектор «UA-PL» буде споруджено для отримання блакитного палива із терміналу в Свіноустьє. Будівництво цього газопроводу дозволить збільшити завантаженість українських газосховищ та газопроводів, відповідно на 3 та 2 млрд.куб.м на рік.

Вцілому, Україна має вигідне географічне розташування, володіє достатніми ресурсами природного газу, експлуатує газотранспортну систему із достатніми технічними потужностями, яка водночас є найбільш розгалуженою мережею в Європі. Все це створює передумови для організації хабу на базі національної газотранспортної інфраструктури. Така торгова зона може бути створена спільно із Польщею.

Функціонування газового хабу відкриває нові можливості для зміцнення національної економіки, а також дозволить завершити євроінтеграційні зобов’язання України через інтеграцію вітчизняної інфраструктури в газовий ринок ЄС; відкрити додаткові формати економічної співпраці із Туреччиною та Азербайджаном. Однак головною політичною перевагою такого проекту стане створення альтернативи російському торговому простору в чорноморському регіоні.

Останній аспект надасть Україні додатковий інструмент впливу на політику Російської Федерації, зокрема в питаннях деокупації Автономної республіки Крим та окремих регіонів Донецької та Луганської областей.

Завершуючи про газову інфраструктуру, існують також серйозні перспективи співпраці України та держав Східної Європи в частині інвестицій у газорозподільні мережі та інсталяцію водневих проектів. Наприклад, вже сьогодні в нашій державі (Львівська та Житомирська область) проводяться численні експерименти по транспортуванню газоводневої суміші. Така взаємодія, корелюється із оголошеним European Green Deal.

Говорячи про досягнення кліматичної нейтральності, варто нагадати про проект «Енергетичний міст», який передбачає постачання електричної енергії із атомних електростанцій України для ринку Польщі. Для його реалізації потрібно залучити $300 млн та відновити лінію 750 кВ, що йде від Хмельницької АЕС до польської підстанції Жешув. Окрім польських споживачів, електроенергія із України може транзитом постачатись до балтійських країн.

Український уряд прийняв рішення щодо цього проекту ще в червні 2015 року, і в цьому випадку незрозумілі політичні сили його заблокували. Така закономірність може свідчити лише про одне, РФ веде гібридну війну проти України, зокрема на енергетичному фронті.

Як бачимо, енергетика і оборонна сфера тісно пов’язані. Підвищити рівень безпеки на європейському континенті можливо за рахунок виконання 5 кроків.

  1. Зменшення ролі двосторонніх німецько-російських відносин та посилення значення ЄС у прийнятті стратегічних зовнішньополітичних рішень, а також відмова від добудови «Північного потоку-2».
  2. Надання Україні статусу постійно-діючого члена НАТО. Формування консолідованої й сильної позиції ЄС та НАТО по відношенню до РФ щодо відновлення міжнародного права та принципів європейської безпеки у питанні повернення Криму та частини окупованого Донбасу до правового поля України.
  3. Вступу України до ЄС, але не пізніше 2025 року.
  4. Розгортання українського газового хабу, синхронізація енергосистеми України із ENTSO-E.
  5. Залучення України на рівноправних умовах з країнами ЄС до European Green Deal, зокрема, для отримання інвестицій у розвиток сонячної, вітрової енергетики, у проекти з генерації енергії із біопалива, «зеленого» водню (з урахуванням використання української мережі ГТС для його транспортування до Європи); реалізації інвестиційних програм Україна-ЄС у сферах енергозбереження та електромобільності.

Отже, зупинити проект «Північний потік-2» – це відновити єдність Європейського Союзу та зберегти територіальну цілісність демократичних країн.

Англомовна версія

How to stop Nord Stream-2?

Today, nobody can have any doubts that the project “Nord Stream 2” is political and, even at the construction stage, it significantly affected the unity of the European Union countries and NATO partners.

However, in the autumn of 2021, mutual understanding on the European continent could be restored. This will be facilitated by the change of Germany’s political elite, who will find the courage to abandon the priority cooperation with the Russian Federation. It is expected that the new German government will recognize the erroneousness of previous decisions with regard to the Nord Stream-2 and will restore the Euro-Atlantic development vector through enhanced security cooperation with the United States, Central and Eastern Europe.

It is worth recalling, that the course to strengthen “Berlin-Moscow” alliance actually began in 2005 and led to disregard of the problems of Eastern Europe, deforming security mechanisms and violating the fundamental principles of international law by the Russian Federation. As a result, the Kremlin’s military aggression took place in Georgia (2008) and Ukraine (2014-till present). At this time, instead of restoring the balance in the EU and counteracting China’s undeclared expansion into European markets through Russia’s infrastructure projects, Berlin saw only danger in LNG supplies from the United States to the EU, including the supplies through Poland, Ukraine’s strategic partner.

By the way, according to the numerous opinion polls, the level of trust of the Ukrainian society to the United States and Poland is the highest, respectively, 28.3% and 25.5% of citizens approve of cooperation with these countries. More than 20% of the population of Ukraine is optimistic about cooperation with Germany.

Taking into account public opinion and European integration aspirations, which are enshrined in the Constitution of Ukraine, official Kyiv will continue building strategic relations with the United States, the European Union and neighboring countries.

The energy sector is one of the priority sectors of such cooperation. For instance, in terms of resources, Ukraine has created the most favorable conditions for international gas companies. For instance, in March 2021, the state company “Naftogaz of Ukraine” signed the Memorandum of understanding with the Polish company PGNiG regarding the implementation of several projects in the western regions of our country.

Significant progress in the relationship with the main European partner took place in 2020. The GTS operator of Ukraine and the Polish company GAZ-SYSTEM signed a new cooperation agreement and created a single virtual connection point, which came into force on July 1, 2020.

The integration of the gas markets of Ukraine and Poland could have taken place much earlier. However, there was a delay in the construction of the “UA-PL” interconnector. The project involved the construction of 100 km of main gas pipelines and a gas metering station, and aimed to connect gas storage facilities in Lviv region with the Polish gas transmission system. According to the Razumkov Center, the cost of the project is $ 180 million, and the payback period is 5 years. For reference, the funds were provided in the financial plan of PJSC “Ukrtransgaz” in 2017, but due to unclear political circumstances, the project was stopped. But maybe these days, when Ukraine and Qatar are making agreements on the supply of liquefied gas, the UA-PL interconnector will be built to receive natural gas from the terminal in Swinoujscie.The construction of this gas pipeline will increase the capacity of Ukrainian gas storage facilities and gas pipelines by 3 and 2 billion cubic meters per year, respectively.

In general, Ukraine has a favorable geographical location, has sufficient natural gas resources, and operates a gas transmission system with sufficient technical capacity, which is also the most extensive network in Europe.All this creates the preconditions for the organization of the hub on the basis of the national gas transport infrastructure. Such a trade zone can be created jointly with Poland.

The operation of the gas hub opens up new opportunities for strengthening the national economy, and also will allow Ukraine’s European integration commitments to be completed through the integration of domestic infrastructure into the EU gas market; to open additional formats of economic cooperation with Turkey and Azerbaijan. However, the main political advantage of such a project will be the creation of an alternative to Russia’s trade space in the Black Sea region.

The latter aspect will provide Ukraine with an additional tool to influence the policy of the Russian Federation, in particular in matters of deoccupation of the Autonomous Republic of Crimea and certain areas in Donetsk and Luhansk regions.

Concluding on gas infrastructure, there are also serious prospects for cooperation between Ukraine and Eastern European countries in terms of investment in gas distribution networks and installation of hydrogen projects. For example, numerous experiments on transportation of a gas-hydrogen mix are being carried out today in our country (Lviv and Zhytomyr regions). This interaction correlates with the announced European Green Deal.

Referring to achieving climate neutrality, it is worth recalling “the Energy Bridge” project, which provides for the supply of electricity from Ukraine’s nuclear power plants to the Polish market. In order to implement that, it is necessary to attract $ 300 million and restore the 750 kV electric line running from Khmelnitsky NPP to the Polish substation Rzeszow.

In addition to Polish consumers, electricity from Ukraine can be supplied in transit to the Baltic States.

The Ukrainian government decided on this project in June 2015, and in this case, the decision was blocked by the unclear political forces. Such a pattern can testify only one thing, the Russian Federation is waging a hybrid war against Ukraine, in particular, on the energy front.

As we can see, energy and defense are closely linked. It is possible to increase the level of security on the European continent by means of the following 5 steps.

1. Reducing the role of bilateral German-Russian relations and strengthening the importance of the EU in making strategic foreign policy decisions, as well as the refusal to complete the construction of “Nord Stream-2”.

2.Granting Ukraine the status of a permanent NATO member. Formation of a consolidated and strong position of the EU and NATO in relation to Russia on the restoration of international law and principles of European security in the issue of returning Crimea and the part of the occupied Donbas to the legal field of Ukraine.

3.Ukraine’s accession to the EU, but not later than 2025.

4. Deployment of the Ukrainian gas hub, synchronization of the Ukrainian power system with ENTSO-E.

5. Involvement of Ukraine in the European Green Deal on equal terms with EU countries, in particular, in order to obtain investments in the development of solar, wind energy, energy projects from biofuels, “green” hydrogen (taking into account the use of the Ukrainian GTS network for its transportation to Europe); implementation of Ukraine-EU investment programs in the fields of energy saving and electric mobility.

Thus, to stop the “Nord Stream-2” project is to restore the unity of the European Union and preserve the territorial integrity of democratic countries.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *