1. Що за один крок?

Починаючи із серпня 2020 року ціна газу для населення стала визначатись індивідуально кожним постачальником, а споживач отримав можливість обирати компанію з найбільш вигідною пропозицією.

Це було названо “відкриттям ринку газу”.

Насправді це лише перший крок до лібералізації, і ось чому (головні тези).

1.1. Ліцензовані газопостачальні компанії не отримали рівного доступу до всього газу власного видобутку. Тут доречно нагадати, що річний ресурс державної компанії Укргазвидобування, наприклад в 2019р. був 14,9 млрд.куб.м, що на 0,8 млрд.кубометрів більше за загальне споживання блакитного палива побутовими споживачами і ТКЕ. 

1.2. Ціна газу для ТКЕ, що виробляють тепло для населення, залишилась фіксованою і розраховується за формулою “Європейський Хаб+”. Тут варто зазначити, що фактично в умовах ПСО, газ теплогенеруючими підприємствами у переважній кількості використовується із ресурсу Укргазвидобування.

1.3. Споживач зіткнувся із труднощами (можливо їм їх дехто створював) при переході до іншого постачальника, який має більш вигідну пропозицію (через домінуюче положення, зокрема єдині мають доступ до 67% газу вітчизняного видобутку). Окрім цього, більшість споживачів не були достатньо проінформовані (за даними соціологічного дослідження Центру Разумкова, яке проводилось тричі із серпня по грудень 2020р). Причин декілька, зокрема розмита відповадальність державних органів влади за інформаційний супровід реформи та свідоме укриття публічних даних окремими постачальниками.

1.4. Ринок було відкрито в умовах, коли питання покриття заборгованості (без джерел покриття) було невирішено. 

1.5. Відсутність у стейкхолдерів конструктивного діалогу через небажання (мотиви у кожного були різні) запроваджувати справжній ринок природного газу. Тут важливо зауважити, що мова йде про ринкове середовище, де існує єдиний біржовий індикатив, який формує ціновий коридор для дійсно справедливої конкуренції.

 

2. Що за два кроки назад?

Учорашнє рішення про встановлення фіксованої ціни газу для населення є лише політичним та матиме наслідки і ось чому (головні тези).

2.1. Озвучена фіксована ціна (6,99 грн/куб.м) немає чіткого економічного обґрунтування. Наприклад, застосування формульного принципу “Хаб нуль” до ресурсу газу Укргазвидобування (а також окремої кількості запасів у сховищах), який фактично буде направлений для покриття потреб населення і ТКЕ значно менша – 6,55 грн/куб.м (модель розрахунків нижче). Принцип “Хаб мінус”, про який багато говорили представники влади, якщо його прорахувати продемонструє значно меншу ціну.

2.2. Не вирішує проблему нарощування загальної заборгованості на ринку природного газу (вже більше 125 млрд.грн), що у майбутньому відобразиться на збільшенні тарифу на доставку газу. Оператори газорозподільних мереж будуть неспроможності придбати газ для власних потреб за ціною (5,8 грн/куб.м), яка врахована у тарифі на доставку. Відтак блакитне паливо цим учасникам ринку обійдеться приблизно в два рази дорожче.

2.3. Стратегічно не вирішує проблему енергетичної бідності (спроможність громадян підтримувати належну температуру в своєму помешканню без дискримінації свої потреб у харчуванні та товарах першої необхідності), через блокування інвестиційних стимулів для розвитку власного видобутку та блокуванню впровадження енергоефективних заходів, тощо. Тобто відбувається відкладання багажу критично важливих для галузі питань, як звикли казати, на потім.

2.4. Створює корупційні ризики в частині маніпулювання обсягами газу, що призначені для ПСО (фіксована ціна) і комерційними споживачами (оптова ринкова ціна).

2.5. Суперечить міжнародним зобов`язанням України в частині лібералізації ринку газу, зокрема перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом.

 

3. Що насправді варто було зробити?

Перш за все потрібно було основним стейкхолдерам активізувати бажання волю для демонтажу перекосів (див. п.1) і зробити ще дещо.

3.1. Зобов`язати Укргазвидобування реалізовувати весь свій ресурс через біржу, для рівномірного доступу усіх постачальників.

3.2. Зобов`язати усі газопостачальні компанії публікувати свої прогнозні ціни.

3.3. Забезпечити завершеність анбандлінгу між облгазами і облгаззбутами. Cтворити на базі регулятора data hub (базу даних всіх кінцевих споживачів), а також підвищити якість ліцензійного контролю.

3.4. Нарешті почати вирішувати проблему енергетичної бідності за рахунок збільшення фінансування енергоефективних заходів та монетизації субсидій.

3.5. і багато всього іншого…

 Англомовна версія

Fixed gas price: one step forward and two steps back

1. Which one step forward? Starting from August 2020, each gas supplier individually sets the gas price for residential consumers, whereas the latter were given the opportunity to choose the company with the most favorable offer.

This was called the “opening of the gas market.”

In fact, this is only the first step towards liberalization, and here is why (see main statements below).

1.1. Licensed gas supply companies did not get equal access to all their own gas. It is appropriate to recall that, for example, in 2019, the annual resource of the state company Ukrgazvydobuvannia was 14.9 billion cubic meters, which is by 0.8 billion cubic meters more than the total natural gas consumption by residential consumers and district heating (DH). 

1.2. The price of gas for DH that produce heat for the residential consumers has remained fixed and is calculated according to the formula “European Hub +”. It should be noted that in reality, in terms of PSO, heat generating companies mainly use the gas produced by Ukrgazvydobuvannya.

1.3. Residential consumers faced difficulties (perhaps created by some) when switching from one supplier to another that has a better offer (in particular, due to the dominant position, having access to 67% of the domestically produced gas). In addition, most residential consumers were not sufficiently informed (according to the survey conducted by Razumkov Center three times from August to December 2020). There are several reasons to that, including vague responsibilities of the public authorities for the information support of the reform and the intentional concealment of publicly available data by individual suppliers.

1.4. The market was opened in conditions when the issue of debt (without the sources of repayment) remained unresolved. 

1.5. Lack of constructive dialogue among stakeholders due to the reluctance (everyone’s motives were different) to introduce a real natural gas market. Here it is important to note that we are talking about a market environment where there is a single exchange indicator that shapes a price corridor for truly fair competition.

2. Which two steps back?

Yesterday’s decision to set a fixed gas price for residential consumers is political in nature and will have consequences, and here is why (main statements below).

2.1. The announced fixed price (UAH6.99/cubic meter) has no clear economic justification. For example, using “Hub Zero” formula approach to the gas produced by Ukrgazvydobuvannya (as well as a separate amount of reserves in storage), which will actually be used to cover the demand by residential consumers and DH will give a much lower price of UAH6.55/cubic meter (see calculation model in the first comment). The “Hub minus” approach, which has been talked about a lot by the authorities, if calculated, will produce a much lower price.

2.2. It does not address the problem of accumulating the total debt on the natural gas market (already more than UAH125 billion), which in the future will result in the increase in the gas delivery tariff. Gas DSOs will not be able to purchase gas for their own needs at the price of UAH5.8/cubic meter, which is included in the delivery tariff. Therefore, natural gas will cost these market participants about twice as much.

2.3. Strategically, it does not address the problem of energy poverty (the ability of citizens to maintain the proper temperature in their homes without discriminating against their needs for food and basic necessities), by blocking investment incentives for their own production and blocking the implementation of energy efficiency measures, etc. That is, addressing issues that are of critical importance to the industry will be postponed, as they used to say, for later.

2.4. It creates corruption risks in terms of manipulating gas volumes intended for PSO (fixed price) and commercial consumers (wholesale market price).

2.5. It contradicts Ukraine’s international obligations to liberalize the gas market, in particular, to the European Union and the International Monetary Fund.

3. What was really worth doing?

First of all, the main stakeholders had to intensify their desire to dismantle the market distortions (see paragraph 1) and do something else.

3.1. To oblige Ukrgazvydobuvannya to sell all of its gas through the exchange, for equal access of all suppliers.

3.2. To oblige all gas supply companies to publish their forecast prices.

3.3. To ensure the completion of unbundling between DSOs and regional gas selling companies. To create data hub on the basis of the regulator (database of all end users), and also to enhance the quality of licensing control.

3.4. Finally, address energy poverty issues by increasing funding for energy efficiency measures and monetization of subsidies.

3.5. and much more …

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *